Zaznacz stronę

WYCIĄG ZE STATUTU

Tyskiego Autonomicznego Stowarzyszenia Koegzystencji Ekologii Radiestezji i Nauki „T A S K E R N”

 

§1

Tyskie Autonomiczne Stowarzyszenie Koegzystencji Ekologii Radiestezji i Nauki „TASKERN” jest Stowarzyszeniem zarejestrowanym, posiadającym osobowość prawną, działającym w oparciu o przepisy Prawa o stowarzyszeniach.

 

§2

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

 

§3

Siedzibą Władz Stowarzyszenia „TASKERN” jest miasto Tychy.

 

§4

Stowarzyszenie stawia sobie następujące cele i stosowne do nich formy działania :
a) Głównym celem Stowarzyszenia jest współpraca wszystkich chętnych, zainteresowanych radiestezją, ekologią i naukami związanymi z biocenozą Śląska jak: medycyna, biologia, biochemia, biofizyka, bioinżyneria, biocenologia, biogeochemia, przyroda, rolnictwo, leśnictwo, budownictwo, urbanistyka itp. współdziałających w ratowaniu i oczyszczaniu środowiska naturalnego i ekostruktury mieszkań, dla podniesienia zdrowotności społeczeństwa.
b) Wyszukiwanie i ujawnianie źródeł skażeń i zagrożeń dla środowiska naturalnego oraz aglomeracji miast i wsi.
c) Uświadamianie społeczeństwu wpływu ekosystemu, ekostryktury i interakcji na jego rozwój m.in. przez współpracę, porozumienie lub inne kontakty z osobami prawnymi, fizycznymi lub innymi organizacjami, w gestii których, dane ekosystemy i ekostruktury się znajdują lub są w ich posiadaniu.
d) Nauczanie i propagowanie wśród dzieci i młodzieży pozytywnych postaw i zachowań wobec środowiska naturalnego i społeczeństwa.
e) Rozwijanie i pogłębianie umiejętności i zakresu radiestezji, psychotroniki, terapii manualnych itp. wśród członków predysponowanych lub uzdolnionych.
f) Wypracowanie koegzystencji nauk medycznych i paramedycznych przez opracowanie i wprowadzenie dla zainteresowanych spotkań dyskusyjnych i terapii typu:
● kąpiele powietrzne, leśne, wodne, słoneczne, sauna itp.
● chromoterapia, bioterapia, muzykoterapia itp.
● zajęcia polaryzacyjne, manualne, akupresura, moksa, masaże itp.
● medytacje, dyskusje, intropatia, agnihotra itp.
● oczyszczanie organizmów z nadmiaru płynów i toksyn w replice piramidy klasycznej oraz w obiektach z wykorzystaniem efektu promieniowania kształtów.
g) Poszerzanie kręgu osób zainteresowanych naukami i paranaukami, bioinżynierią i innymi.
h) Niesienie szeroko rozumianej pomocy terapeutycznej członkom Stowarzyszenia (dyskusje, masaże,
wspólne medytacje i inne).
i) Tworzenie kręgów lub klubów zainteresowań kierunkowych itp.
j) Grupowa i indywidualna praca w terenie: badania, ćwiczenia, szkolenia, terapie oraz przeprowadzanie ekspertyz i poradnictwa.
k) Organizowanie szkoleń, kursów, obozów specjalistycznych, pielgrzymek, wycieczek.
l) Współpraca z podobnymi stowarzyszeniami, zarówno w kraju jak i zagranicą.
m) Propagowanie działalności Stowarzyszenia w środkach masowego przekazu, przez edycję własnych wydawnictw, ewentualnie poprzez inne środki czy sposoby.
n) Produkowanie niezbędnych przyrządów, przyborów, neutralizatorów itp. urządzeń, służących działalności statutowej Stowarzyszenia .

 

§5

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na dobrowolnej i niezarobkowej aktywności ogółu swych członków, co nie wyklucza zatrudnienia osób niezbędnych do realizacji celów i założeń Stowarzyszenia.