Zaznacz stronę

MONOGRAFIA

TYSKIEGO AUTONOMICZNEGO STOWARZYSZENIA

KOEGZYSTENCJI EKOLOGII RADIESTEZJI I NAUKI „TASKERN”

Znany na Śląsku w Polsce od 1953 r. Radiesteta Bioenergoterapeuta i Naturoterapeuta pan Albin Stempel, spotykając się z setkami zainteresowanych w domach, klubach itp., prowadząc działania, badania, wykłady i prelekcje, zgromadził dużą grupę zainteresowanych, z którymi postanowił założyć Tyskie Autonomiczne Stowarzyszenie Koegzystencji Ekologii Radiestezji i Nauki „TASKERN” w Tychach.

20.05.1991 r. – 30.06.1991 r. – odbyły się pierwsze spotkania założycielskie dla uchwalenia Statutu Stowarzyszenia i wszelkich spraw prawnych dotyczących rejestracji Stowarzyszenia.

26.07.1991 r. – Wojewódzki Sąd w Katowicach Wydział Rejestrowy – rejestruje Stowarzyszenie „TA­SKERN” – NS Rej. ST. 129/91, które zostało wpisane do Ewidencji Stowarzyszeń Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach pod nr 492.

1992 r. – zespołowe badania przez Członków Stowarzyszenia tzw. czakramu w Tychach – Paproca­nach – „Miejsca Mocy”.

Marzec 1992 r. – przy ogromnej pomocy i zainteresowaniu niektórych członków – Stowarzysze­nie „TASKERN” otrzymuje lokal, jako niezależną siedzibę Stowarzyszenia w Tychach przy ul. Huba­la 1, na spotkania, badania, terapie, kursy i prelekcje w których uczestniczy również O. Misjonarz M. Kościółek.

Marzec – czerwiec 1992 r. – Stowarzyszenie „TASKERN” nawiązuje kontakty z krakowskimi bio­energoterapeutami, z Centrum Naturoterapii „Eugenia” w Krakowie, a nieco później z Krakowskim Ośrodkiem Naturoterapii „Sanare”.

Październik 1992 r. – z powodu tłumów zainteresowanych Stowarzyszeniem konieczny stał się dru­gi lokal na Klub Stowarzyszenia przy ul. Batorego w Tychach.

1993 r. – Stowarzyszenie „TASKERN” wspólnie z nowo powstałym Małopolskim Stowarzyszeniem Naturoterapii w Krakowie w uzgodnieniu z Dyrekcją Zespołu Szkół Dzieci Specjalnej Troski organi­zują i uczestniczą w comiesięcznych Charytatywnych Akcjach Naturoterapii.

1993 r. – od marca, co miesiąc delegacja Stowarzyszenia „TASKERN” bierze udział w spotkaniach organizowanych przez Franciszkański Ruch Ekologiczny w Panewnikach.

25.11.1993 r. – Tyskie Autonomiczne Stowarzyszenie Koegzystencji Ekologii Radiestezji i Nauki „TASKERN” uroczyście otrzymuje Patronat Św. Franciszka z Asyżu z rąk O. Dr Justyna H. Widucha, opiekuna Franciszkańskiego Ruchu Ekologicznego

w Katowicach-Panewnikach, przyznany i zatwierdzony przez Kurię Metropolitarną w Katowicach.

1995 r. – Nawiązanie kontaktów ze Stowarzyszeniem Radiestezyjnym w Bydgoszczy i udział w ob­chodach XV – lecia w/w Stowarzyszenia.

1996 r. – Stowarzyszenie „TASKERN” zajmuje nowy Klub siedzibę w tzw. Bramie Słońca w Tychach przy ul. Zawadzkiego 31-33 na XI p.

Grudzień 1996 r. – Delegaci Stowarzyszenia „TASKERN” biorą również udział w Tworzeniu Małopol­skiego Cechu Bioenergoterapeutów w Krakowie, co miało finał zarejestrowaniem Cechu w kwiet­niu 1997 r.

Marzec 1998 r. – Rzeczoznawcy Stowarzyszenia „TASKERN” w dziedzinie: Radiestezja, Bioener­goterapia, Naturoterapia zdają celująco egzaminy uzyskując tytuł Mistrza Bioenergoterapii w Izbie Rzemieślniczej w Krakowie.

Listopad 1998 r. – przejęcie, remont i adaptacja nowej siedziby i Klubu Stowarzyszenia przy ul. My­śliwskiej.

Grudzień 1998 r. – Walne Zgromadzenie Członków przyznało tytuł „Członek Honorowy” Stowarzy­szenia „TASKERN” Prezesowi Stowarzyszenia panu Albinowi Stempel.

Grudzień 1999 r. – Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków przyznało tytuł „Członek Hono­rowy” V-ce Prezes Stowarzyszenia pani Krystynie Nowak.

2000 r. – Przystąpienie Stowarzyszenia „TASKERN” do Federacji Stowarzyszeń Radiestezyjnych w Bydgoszczy.

21 grudnia 2006 r. – odbyło się Spotkanie Opłatkowe.

28 stycznia 2007 r. – Zarząd Stowarzyszenia uczestniczył w Spotkaniu Opłatkowym w Wielkopol­skiej Izbie Rzemieślniczej w Poznaniu.

20 -22 kwietnia 2007 r. – Członkowie Stowarzyszenia biorą udział w Zjeździe Integracyjno – Reko­lekcyjnym w Licheniu.

14 czerwca 2007 r. – Uchwałą Rady Federacji Prezes i V-ce Prezes Stowarzyszenia zostali odzna­czeni Srebrnymi Odznakami Zasłużonych w radiestezji i bioterapii. Członkowie Stowarzyszenia par­tycypowali w kosztach wykonania Sztandaru Federacji Stowarzyszeń Radiestezyjnych .

21.10.2007 r.  – Członkowie Stowarzyszenia licznie uczestniczyli w Pierwszej Pielgrzymce Rzemio­sła Polskiego do Lichenia zorganizowanej przez Związek Rzemiosła Polskiego.

Grudzień 2007 r. – Zarząd zaprojektował i wykonał Proporzec Stowarzyszenia „TASKERN”.

16.06.2008 r. –  Członkowie Stowarzyszenia „TASKERN” uroczyście obchodzili Jubileusz 55 -cio le­cia Działalności Uzdrowicielskiej Prezesa Stowarzyszenia kolegi Albina Stempel.

26 -27 czerwca 2008 r. – Członkowie Zarządu uczestniczyli w Konferencji „Kompleksowy model wsparcia rzemiosła – transfer wiedzy i usług wspierających małe firmy” zorganizowanej w Domu Wczasowym „Rzemieślnik” w Gdańsku Jelitkowie.

21.09.2008 r.  – Członkowie Stowarzyszenie wzięli udział w drugiej Pielgrzymce Rzemiosła Polskie­go do Lichenia zorganizowanej pod patronatem Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej.

23.10.2008 r.  – Władze Stowarzyszenia „TASKERN” uczestniczyły w Sprawozdawczo – Wyborczym Walnym Zebraniu Federacji Stowarzyszeń Radiestezyjnych.

30.04. – 3.05. 2009 r. – Członkowie Stowarzyszenia uczestniczyli w Zjeździe Integracyjnym Pol­skiego Stowarzyszenia Bioterapeutów „BIOPOL” w Warszawie.

31.05. – 2.06. 2009 r. – Delegacja Stowarzyszenia była obecna na zorganizowanym przez Radę Fe­deracji FORUM i Jubileuszu XXX – lecia Stowarzyszenia Radiestetów im. Czesława Spychalskiego w Poznaniu. Stowarzyszenie zostało uhonorowane pamiątkowym Dyplomem oraz Złotym Meda­lem Stowarzyszenia Radiestetów im. Czesława Spychalskiego.

18 – 21 marzec 2010 r. – Członkowie Stowarzyszenia biorą udział w Zjeździe Integracyjno – Szko­leniowym Środowiska Zawodowego Bioenergoterapeutów i Radiestetów w Międzyzdrojach.

27 czerwca 2010 r. – Członkowie Stowarzyszenia uczestniczyli w XXIX Ogólnopolskiej Pielgrzym­ce Rzemiosła Polskiego na Jasną Górę.

21-22 pażdziernika 2010 r. – Członkowie Stowarzyszenia uczestniczyli w FORUM Bioenergote­rapeutów i Radiestetów oraz Jubileuszu XXX – lecia Bydgoskiego Ośrodka Radiestezyjnego, które odbyło się w Gdańsku Jelitkowie, zorganizowane pod patronatem Prezesa Związku Rzemiosła Pol­skiego Pana Jerzego Bartnika oraz Prezesa Izby Rzemieślniczej w Gdańsku Pana Pawła Szajdy. Pre­zes Stowarzyszenia wręczył Dyplom Honorowy Bydgoskiemu Ośrodkowi Radiestezyjnemu. Dy­plom Uznania Otrzymał również kol. Aleksander Kaczmarek za całokształt pracy organizatorskiej i szkoleniowej. Wśród wielu odznaczeń koleżanka Krystyna Nowak została uhonorowana Srebrną Statuetką WIKTORII, z okazji 25-lecia działalności.

7 – 8 czerwca 2011 r. – przedstawiciele Stowarzyszenia uczestniczyli w Kongresie Środowiska Bio­energoterapeutów i Radiestetów w Warszawie.

29 -30 września 2011 r. – Stowarzyszenie obchodzi XX- lecie Działalności i Istnienia. Uroczystośc odbyła się w Tychach w Hotelu PIRAMIDA.

1 – 2 września 2012 r. – Członkowie Stowarzyszenia uczestniczyli w Jubileuszu istnienia i działania Stowarzyszenia Rzeczoznawców Radiestezyjnych w Sękocinie Starym w Warszawie.

18 – 19 listopada 2012 r. – Członkowie Stowarzyszenia uczestniczyli w Jubileuszu istnienia i działa­nia Stowarzyszenia Radiestetów i Bioenergoterapeutów „BIORAD” we Wrocławiu.

16 czerwca 2013 r. – Kolega Albin Stempel obchodził 60-lecie swojej Uzdrowicielskiej Działalności.

25 – 26 listopada 2013 r. – odbyła sie w Warszawie Rada Federacji Stowarzyszeń Radiestezyjnych oraz Forum Środowiska Bioenergoterapeutów i Radiestetów w której równie uczestniczyli Człon­kowie Stowarzyszenia.

19 – 20 września 2014 r. – odbyła się we Wrocławiu Rada Federacji Stowarzyszeń Radiestezyjnych, Ogólnopolska Komisja Branżowa Bioenergoterapeutów i Radiestetów oraz Ogólnopolska Konferen­cja BIOTERAPIA 2014r.

2001 r. – Mistrzowie Bioenergoterapii, Członkowie Stowarzyszenia „TASKERN” zostają Członkami Założycielami – Ogólnopolskiego Cechu Bioenergoterapeutów i Radiestetów w Bydgoszczy.

4 sierpień 2001 r. – Stowarzyszenie „TASKERN” uroczyście Świętuje swoje 10 lat istnienia i 8 lat nadania Patronatu

Św. Franciszka z Asyżu Mszą Św. Jubileuszową, która została odprawiona w Kościele p.w. Św. Du­cha w Tychach.

W latach 2002 – 2003 – w Klubie Stowarzyszenia prowadzone były dla członków stowarzyszenia kursy: radiestezji, zdrowotnego żywienia, masażu podstawowego.

16 czerwiec 2003 r. – Prezes Stowarzyszenia „TASKERN” pan Albin Stempel obchodził uroczystość 50-cio lecia działalności bioenergoterapeutycznej i radiestezyjnej.

W październiku 2003 r. – Na Radzie Federacji, Prezydent Federacji Stowarzyszeń Radiestezyjnych pan Aleksander Kaczmarek, wręczył Prezesowi Stowarzyszenia „TASKERN” w Tychach panu Albi­nowi Stempel wyróżnienie Złotą Vicotrię, z okazji 50-cio lecia działalności bioenergoterapeutycz­nej i radiestezyjnej.

25 listopada 2003 r. – Stowarzyszenie „TASKERN” obchodziło X rocznicę nadania Patronatu Św. Franciszka z Asyżu. Z tej okazji zostały odprawione dwie Msze Święte, jedna w Kościele Św. Ducha w Tychach – macierzystej parafii, druga w Bazylice Ojców Franciszkanów w Katowicach – Panewnikach.

12 grudnia 2003 r. – Stowarzyszenie „TASKERN” otrzymało od Związku Rzemiosła Polskiego w War­szawie Honorową Odznakę Rzemiosła. Odznaczenie zostało wręczone uroczyście na Radzie Fede­racji Stowarzyszeń Radiestezyjnych w Bydgoszczy, na ręce Prezesa Stowarzyszenia.

Marzec 2004 r.– Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków przyznało tytuł „Członka Honoro­wego” Stowarzyszenia „TASKERN” panu Aleksandrowi Kaczmarkowi – Prezydentowi Federacji Stowarzyszeń Radiestezyjnych w Byd­goszczy.

1 maja 2004 r. – Prezes Związku Rzemiosła Polskiego pan Jerzy Bartnik oraz Prezydent Federa­cji Radiestezyjnych pan Aleksander Kaczmarek podpisali AKT PRZEKAZANIA INSYGNII władzom Stowarzyszenia „TASKERN”.

W trakcie obchodów uroczystości XXV-lecia istnienia Klubu Radiestetów „WINOGRADY” w Po­znaniu, zostały nałożone Insygnia Stowarzyszeniu „TASKERN”, które odebrali Prezes Stowarzysze­nia i V-ce Prezes Stowarzyszenia z rąk Prezydenta Federacji Stowarzyszeń Radiestezyjnych w Byd­goszczy – pana Aleksandra Kaczmarka, w obecności przedstawicieli Związku Rzemiosła Polskiego, Prezesów Stowarzyszeń i wszystkich zaproszonych gości.

Wrzesień 2004 r. – Członkowie Stowarzyszenia „TASKERN” brali udział w Debacie zorganizowanej pod patronatem Prezesa Związku Rzemiosła Polskiego pana Jerzego Bartnika na temat: „Stan aktu­alny i perspektywy rozwojowe zawodowej bioenergoterapii i radiestezji”.

Październik 2004 r. – Na III Zjeździe Integracyjnym Naturoterapeutów w Rudniku, Prezes Stowarzy­szenia „TASKERN” pan Albin Stempel i V-ce Prezes pani Krystyna Nowak, zostali odznaczeni Ho­norową Odznaką Rzemiosła.

2005 r. – Stowarzyszenie przyjęło i podpisało „program współpracy miasta Tychy z organizacjami pozarządowymi .

25-27 listopad 2005 r. – Członkowie Stowarzyszenia uczestniczyli w obchodach XXV-lecia istnie­nia Bydgoskiego Ośrodka Radiestezyjnego w Bydgoszczy. Na uroczystości pan Albin Stempel i pani Krystyna Nowak zostali odznaczeni przez Związek Rzemiosła Polskiego Srebrnym Medalem im. Jana Kilińskiego wraz z odznaką za Zasługi dla Rzemiosła Polskiego.

25 czerwca 2006 r. – Delegaci i Członkowie Stowarzyszenia „TASKERN” uczestniczyli w 25 Piel­grzymce Rzemiosła Polskiego na Jasną Górę w Częstochowie. Podczas uroczystości zostały po­święcone Insygnia Stowarzyszenia.

30.09. i 01.10.2006 r. – Jubileusz XV-lecia istnienia Stowarzyszenia Taskern.

Od 1 listopada 2006 r. – Stowarzyszenie „TASKERN” zmieniło siedzibę i kontynuuje działalność w Tychach przy ulicy Barona 20D/2.

16 – 19 listopad 2006 r. – Członkowie Stowarzyszenia wzięli udział w V Rocznicy Istnienia ogólnopol­skiego Cechu Bioenergoterapeutów i Radiestetów.

10 grudnia 2014 r. – odbył się w Warszawie Kongres Środowisk Bioenergoterapeutów i Radie­stetów oraz Sprawozdawczo – Wyborcze Walne Zgromadzenie Izby Rzemieślniczej Bioenergote­rapeutów i Radiestetów. Na kolejną kadencję, na stanowisko Prezesa Izby Bioenergoterapeutów i Radiestetów został wybrany ponownie Kolega Aleksander Kaczmarek.

Styczeń – grudzień 2015 r. – Stowarzyszenie „TASKERN” kontynuowało działania statutowe zgod­nie, z zatwierdzonym przez Walne Zebranie, programem działania.

 

10 września 2016 r.

STOWARZYSZENIE „TASKERN” OBCHODZI SREBRNY JUBILEUSZ

XXV-LECIA ISTNIENIA I DZIAŁALNOŚCI.